บริการรับทำเว็บไซต์

ผลงานรับทำเว็บไซต์ชลบุรี

SQL UPDATE แก้ไขข้อมูลหลาย row พร้อมกัน

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง WHERE
แก้ไขข้อมูลจากเพจ ID ที่ 37 ให้มีค่า page_category = 14 และ app_id = 10

UPDATE `pages` SET `page_category` = '14', `app_id` = '10' WHERE `pages`.`id`= 37;

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง IN
แก้ไขข้อมูลจากเพจ ID ที่ 10,20,30,40,50 ให้มีค่า page_category = 14 และ app_id = 10

UPDATE `pages` SET `page_category` = '14', `app_id` = '10' WHERE `pages`.`id`  IN (10,20,30,40,50);

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง BETWEEN ค่า1 AND ค่า2
แก้ไขข้อมูลจากเพจ ID ที่ 41-75 ให้มีค่า page_category = 14 และ app_id = 10

UPDATE `pages` SET `page_category` = '14', `app_id` = '10' WHERE `pages`.`id` BETWEEN 41 AND 75;

IN และ BETWEEN
IN และ BETWEEN ใช้กับการกำหนดหลายเงื่อนไขได้ดี
IN
ไวยากรณ์
IN conditional operator
SELECT column1, SUM(column2 )
FROM list-of-tables
WHERE column3  IN (list-of-values );
IN เป็น operator ที่ใช้ทดสอบข้อมูลกับชุดของสมาชิก โดยทดสอบว่าค่าในคอลัมน์ (ที่ระบุก่อนคีย์เวิร์ด IN) อยู่ในรายการของค่าที่กำหนดให้หลังคีย์เวิร์ด IN
ตัวอย่าง
SELECT employee_id, name, salary
FROM employee
WHERE name IN ('Somchai', 'Sompong', 'Wanchai', 'Pornchai');
ประโยคคำสั่งนี้แสดงข้อมูล employee_id, name และ salary จาก table “employee” เฉพาะชื่อ (name) เป็นชื่อใดชื่อหนึ่งของ 'Somchai', 'Sompong', 'Wanchai', 'Pornchai' ผลลัพธ์แสดงแถวข้อมูลจากการส่งออกค่าใดค่าหนึ่งในค่าเหล่านี้
IN สามารถเขียนในรูปของ OR ได้ดังนี้
SELECT employee_id, name, salary
FROM employee
WHERE (name = 'Somchai') OR (name = 'Sompong ') OR (name = ' Wanchai') OR (name = 'Pornchai');
NOT IN สามารถใช้ดึงข้อมูลที่ภายนอกค่าของ IN
SELECT employee_id, name, salary
FROM employee
WHERE name NOT IN ('Somchai', 'Sompong', 'Wanchai', 'Pornchai');
BETWEEN
ไวยากรณ์
BETWEEN conditional operator
SELECT column1, SUM(column2 )
FROM list-of-tables
WHERE column3  BETWEEN value1  AND value2 ;
BETWEEN ใช้ทอสอบค่า (ที่ระบุก่อนคีย์เวิร์ด BETWEEN) อยู่ภายในช่วงของค่า 2 ค่าที่ระบุหลังคีย์เวิร์ด BETWEEN
ตัวอย่าง
SELECT employee_id, age, name, salary
FROM employee
WHERE age BETWEEN 30 AND 40;
ประโยคคำสั่งนี้เลือก employee_id, age, name และ salary จาก table “employee” ที่ age อยู่ระหว่าง 30 ถึง 40
เขียนประโยคคำสั่งใหม่โดยไม่ใช่ BETWEEN
SELECT employee_id, age, name, salary
FROM employee
WHERE age >= 30 AND age <= 40;
NOT BETWEEN สามารถใช้ดึงข้อมูลที่ภายนอกค่าของ BETWEEN
SELECT employee_id, age, name, salary
FROM employee
WHERE age NOT BETWEEN 30 AND 40;